Struktura organizacyjna


Dyrektorem Przedszkola nr 6 im. "Jasia i Małgosi " w Sieradzu jest mgr Małgorzata Grzelak wybrana w drodze konkursu.

 • Dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom czasie zajęć organizowanych przez przedszkola.
 • ponosi pełną odpowiedzialność za BHP w placówce.
 • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz
 • opracowuje wspólnie z radą pedagogiczną plan pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej.
 • sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli.
 • sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci.
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji.
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę przedszkola oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie, a także organizuje obsługę administracyjną , finansową i gospodarczą przedszkola.
 • jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówc nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 • dyrektor występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
 • dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców i rodzicami.
 • dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje działalności przedszkola.
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 • dyrektor przedstawia wyniki z prowadzonego nadzoru pedagogicznego Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej, organowi nadzorującemu i prowadzącemu placówkę.
 • przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.
 • dyrektor podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego i zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku.Zestaw programów i podręczników obowiązuje przez trzy lata szkol
 • dyrektor wstrzymuje uchwały Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa.
 • współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi.
 • kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.
 • podejmuje decyzję o skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 • zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i PPOŻ.
 • koordynuje współdziałania organów przedszkola, zapewnia im swobodne działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi.współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.
 • dyrektor administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem.
 • prowadzi dokumentację kancelaryjno -archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Grzelak , w dniu:  04‑03‑2007 10:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  04‑03‑2007 10:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2014 19:31:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie