Dyrektor


 • Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 • Przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości pracy, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
 • Raz w roku szkolnym opracowuje raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedstawia go kuratorowi oświaty, radzie pedagogicznej, radzie rodziców i organowi prowadzącemu.
 • Opracowuje program rozwoju placówki określający zadania służące doskonaleniu jakości pracy placówki.
 • Wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznej. We współdziałaniu z rada pedagogiczna opracowuje i wdraża wewnętrzny system zapewniania jakości.
 • Ponosi pełną odpowiedzialność za BHP w placówce.
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli.
 • Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci.
 • Realizuje uchwały rady pedagogicznej, rady przedszkola podjęte w ramach ich kompetencji.
 • Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę przedszkola oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie, a także organizuje obsługę administracyjną , finansową i gospodarczą przedszkola.
 • Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 • Występuje z wnioskami , po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
 • W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą przedszkola i rodzicami. Przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje działalności przedszkola.
 • Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 • Opracowuje mierzenie jakości pracy placówki, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustala sposób jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników.
 • Planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy placówki.
 • Przekazuje raport o jakości pracy placówki Radzie Przedszkola, Radzie Rodziców.
 • Opracowuje program rozwoju placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki.
 • Przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.
 • Wstrzymuje uchwały Rady Przedszkola i Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa.
 • Współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi.
 • Kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.
 • Podejmuje decyzję o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Przedszkola.
 • Zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i PPOŻ.
 • Koordynuje współdziałania organów przedszkola, zapewnia im swobodne działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi.
 • Współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.
 • Administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem.
 • Prowadzi dokumentację kancelaryjno -archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Grzelak , w dniu:  04‑03‑2007 10:56:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jolanta Szymańska tel.:043-822-53-41 fax: 043-822-53-41 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
04‑03‑2007 10:56:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive